SỞ Y TẾ
CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Công bố chứng nhận

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
5 - Chính sách chất lượng
3
6.1 - Mục tiêu chất lượng
4
9.1 - Đánh giá nội bộ
5
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn